STF's historie

Foreningen grundlagt i 1972

I 1971 afholdtes en række miljøkurser ved de teknologiske institutter i København og Århus for spildevandsoperatører og driftsledere på renseanlæg.

Under disse kurser viste der sig stor interesse for dannelsen af en faglig gruppe, hvor de praktiske problemer i forbindelse med rensning af spildevand kunne sættes til debat i skrift og tale. Mange spildevandsoperatører havde igennem deres arbejde erhvervet sig en viden om og en indsigt i drift og pasning af renseanlæg en viden, der kunne komme kolleger til gode, såfremt der fandtes kontaktmuligheder.

Syv af kursisterne dannede derfor en arbejdsgruppe, som udarbejdede forslag til vedtægter for Spildevandsteknisk Forening. Formålsparagraffen lød:

"Spildevandsteknisk Forening har det formål at fremme
den faglige kontakt medlemmer imellem.
Dette gøres ved udgivelse af medlemsblade, afholdelse
af møder samt fremme af kursusvirksomheden indenfor spildevandsområdet".

Der blev kaldt til stiftende generalforsamling den 27. oktober 1972 i Århus, og fra denne dag var foreningen en realitet.

Vedtægtsændringer i 1992, 2003 og 2010

Efterhånden, som foreningens aktiviteter udviklede sig, viste det sig nødvendigt at revidere vedtægterne, så de svarede til den udvikling, der siden stiftelsen af foreningen havde fundet sted. På generalforsamlingen i 1992 blev vedtægterne revideret første gang. Igen i 2003 og i 2010 blev vedtægterne tilpasset virkeligheden.

Fire mænd og en kvinde i formandsstolen

En af foreningens medstiftere, Ejlif Mikkelsen fra Viborg, blev i 1972 valgt til formand for foreningen - en post som han bestred i 28 år frem til år 2000.

Formandslisten ser således ud:

  • Fra 1972 til 2000: Ejlif Mikkelsen, Viborg
  • Fra 2000 til 2002: Flemming Mollerup, Slangerup
  • Fra 2002 til 2006: Vibeke Borregaard, Aalborg
    (forlod posten i "utide" 1. okt. 2006 ifm overgang til job i det private)
  • Fra 2006 til 2008: Otto Andersen, Odense Vandselskab
  • I 2008 til ...?: Jacob Andersen, Hjørring Vandselskab

Sekretær ansat fra 1990

Efterhånden som foreningen udviklede sig og medlemstallet steg blev det nødvendigt at antage lønnet arbejdskraft. I 1990 blev Jørgen Lauridsen ansat på deltid, og i 1999, hvor Susanne Brandt kom til, blev sekretærstillingen gjort fuldtids.