Vedtægter for STF

Spildevandsteknisk Forenings vedtægter er ændret flere gange siden foreningens stiftelse i 1972.
Seneste vedtægtsændring fandt sted den 7. juni 2024. Herunder finder du de gældende vedtægter:

§1. Navn og hjemsted

 1. Foreningens navn er Spildevandsteknisk Forening. Internationalt anvendes navnet The Danish Society for Wastewater Technology.
 2. Foreningens hjemsted er den adresse, der er tilknyttet virksomhedens CVR nr.

§2. Formål

Foreningens formål er

 • at fremme den faglige kontakt medlemmerne imellem
 • at videreuddanne medlemmerne og personale på spildevandsanlæg
 • at yde økonomisk støtte til spildevandstekniske udviklingsprojekter og/eller branchefremmende projekter forankret i et eller flere forsyningsselskaber
 • at forvalte foreningens formue til gavn for foreningens medlemmer

§3. Virke

Foreningen virker for sit formål ved

 • at samarbejde med myndigheder, institutioner og organisationer i spørgsmål af spildevandsteknisk interesse,
 • at nedsætte eller deltage i udvalg og lignende, til behandling af spørgsmål af interesse for medlemmerne,
 • at virke for afholdelse af kurser for videreuddannelse af medlemmerne og personale på spildevandsanlæg,
 • indenfor foreningens rammer, at optage eller etablere regionale eller landsdækkende grupper eller netværk for medlemmerne i henhold til vedtægter godkendt af bestyrelsen,
 • at udgive et tidsskrift,
 • at behandle indkomne ansøgninger om spildevandstekniske udviklingsprojekter og/eller branchefremmende projekter

§4. Medlemmer

 1. Som aktive medlemmer kan optages:
  1. Vand- eller forsyningsselskaber, repræsenteret ved én person, der er beskæftiget på spildevandsområdet. 
  2. Virksomheder, repræsenteret ved én person, der er beskæftiget med rensning af industrielt spildevand. 
  3. Personer, der er beskæftiget med den daglige drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, samt personer, der har tilsynsmyndighed med spildevandsanlæg.
 2. Som passive medlemmer kan optages:
  1. Firmaer, der rådgiver i spildevandsspørgsmål og/eller leverer spildevandsanlæg og udstyr hertil.
  2. Organisationer relaterende til spildevandsrensning.
  3. Personer, der efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.
 3. Bestyrelsen kan udnævne sådanne personer til æresmedlemmer, som foreningen vil hædre på grund af ganske særlig fortjenstfuld virksomhed for foreningens virke.
 4. Medlemmer under 1 c, der afgår fra aktiv tjeneste eller overgår til anden virksomhed, kan bevare medlemskabet som passiv medlem.  

§5. Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle medlemmer er mødeberettigede. Stemmeberettigede medlemmer er alene medlemmer anført under § 4 1.1, 1.2 og 1.3.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes i 2. kvartal. Indkaldelse skal ske med 30 dages varsel og skal indeholde dagsorden, meddelelse om de valg, der skal foretages på generalforsamlingen og bestyrelsens indstilling til valgene.
 3. Dagsorden skal omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Indkomne forslag
  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår, herunder kontingentfastsættelse
  5. Valg af formand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  9. Kommende årsmøder
  10. Eventuelt
 4. Spørgsmål eller forslag som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen under dagsordenens punkt 3 skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest 1. april.
 5. Forslag til kandidater i forbindelse med valg under dagsordenens punkt 5, 6, 7 og 8 skal være indleveret til foreningens formand senest 14 dage før valgets afholdelse. Forslag skal være underskrevet af mindst 5 medlemmer.
 6. Generalforsamlingen kan træffe beslutning i spørgsmål, som er optaget på dagsordenen. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, jfr. dog §§ 11, 12 og 13.
 7. Formand og kasserer vælges ved særskilte valg, der skal være skriftlige i tilfælde af flere kandidater til samme post.
 8. Bestyrelsesmedlemmer og suppleant (punkt 7) vælges ved én og samme skriftlige afstemning, hvor kandidaternes stemmetal afgør hvilke kandidater, der vælges og hvilken post de opnår.
 9. For at kunne stemme på generalforsamlingen kræves i almindelighed personligt møde. Der kan dog stemmes ved fuldmagt, såfremt denne er skriftlig, og befuldmægtiger er et navngivent medlem. Intet medlem kan optræde som befuldmægtiget for mere end 10 andre medlemmer.
 10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden, kræver det. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest tre måneder efter, at bestyrelsen har modtaget henvendelsen. Indkaldelsen skal ske efter reglerne for ordinær generalforsamling.

§6. Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og fem medlemmer samt to bestyrelsessuppleanter. Valgperioden er to år, og genvalg er tilladt. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
 2. Miljøministeriet inviteres til at kunne udpege en observatør fra den til enhver tid værende enhed i ministeriet, som har resortansvaret for spildevandshåndtering og regulering. Observatøren deltager som faglig sparringspartner, men har hverken beføjelser eller ansvar i forhold til foreningen - observatøren har herunder ikke stemmeret i forbindelse med bestyrelsens beslutninger.
 3. Formanden, to bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant vælges i lige år. Kasserer, tre bestyrelsesmedlemmer og en bestyrelsessuppleant vælges i ulige år.
 4. Såfremt et bestyrelsesmedlem får varigt forfald, indtræder den bestyrelsessuppleant, der har størst anciennitet i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.
 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen skal revidere forretningsordnen en gang årlig.
 6. Bestyrelsen vælger næstformand ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
 7. Bestyrelsen træffer beslutning i alle sager, der ikke efter vedtægterne eller generalforsamlingens beslutning henhører under generalforsamlingen.
 8. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af foreningens opgaver. Udvalgene kan sammensættes af såvel medlemmer som af personer uden for medlemskredsen. Bestyrelsen udpeger det pågældende udvalgs formand.
 9. Bestyrelsens og udvalgenes udgifter (diæter og rejseudgifter) afholdes af foreningens kasse.
 10. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

§7. Revision

 1. Foreningens regnskab gennemgås af et godkendt revisionsfirma efter de til en hver tid gældende love for foreninger.
 2. Generalforsamlingen vælger hvert år to lægrevisorer og en revisorsuppleant. Genvalg er tilladt.

§8. Økonomi

 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Bestyrelsen kan fritage medlemmer, der er afgået fra aktiv tjeneste, jfr. § 4.4, for kontingentbetaling. Æresmedlemmer er altid kontingentfrie.
 3. Det reviderede regnskab for det afsluttede regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.
 4. Foreningen følger en passiv investeringsstrategi, hvor foreningens formue forvaltes langsigtet og konservativt ud fra en lav til moderat risikovillighed. Foreningens forretningsudvalg fastlægger en konkret investeringsplan i samarbejde med investeringsrådgiver fra foreningens pengeinstitut eller selvstændig investeringsrådgiver. Den løbende pleje af investeringerne varetages ligeledes af forretningsudvalget, i samarbejde med investeringsrådgiver.
  1. Gennemgang / revision af investeringsplan foretages minimum hvert tredje år.

§9. Årsmøde

Årsmøde afholdes i tilslutning til generalforsamlingen. Bestyrelsen kan indbyde gæster til årsmødet.

§10. Tidsskrift

 1. Tidsskriftet navngives af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens virke. Det skal udkomme mindst fire gange årligt.
 2. Tidsskriftet ledes af en af bestyrelsen udpeget redaktør. Redaktøren er dog alene ansvarlig overfor presseloven.

§11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer vedtages af generalforsamlingen og kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer, jfr. dog § 13.

§12. Foreningens opløsning

Såfremt der stilles forslag om foreningens opløsning, kræver forslagets vedtagelse mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmers stemmer. Der kan stemmes ved fuldmagt, jfr. § 5.9.

§13. Formuens anvendelse ved foreningens opløsning

Ved foreningens ophør overgår foreningens formue til en organisation, der beskæftiger sig med forureningsbekæmpelse eller afhjælpning af forureningsfremkaldte sygdomme. Denne paragraf – vedtaget af den stiftende generalforsamling – kan ikke ændres.

Disse vedtægter er godkendt på generalforsamlingen den 7. juni 2024 og erstatter alle tidligere udgaver.